Skip to content
close
close
 
close

Παραίτηση από ευθύνη & πνευματική ιδιοκτησία

Παραίτηση από ευθύνη & πνευματική ιδιοκτησία

Χρήση της ονομασίας και του λογότυπου της ΕΚΤ και Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.


ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επιδιώκει με τον παρόντα δικτυακό τόπο να ενισχύσει την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ, καθώς και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Στόχος μας είναι η παροχή έγκαιρης και ακριβούς πληροφόρησης. Ωστόσο, η ΕΚΤ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά το υλικό που περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο.
Το εν λόγω υλικό:

- συνίσταται σε πληροφορίες γενικού χαρακτήρα και δεν προορίζεται για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων περιστάσεων που αφορούν συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα·
- ενίοτε περιέχει συνδέσεις με δικτυακούς τόπους τρίτων, στους οποίους η ΕΚΤ δεν ασκεί κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη·
- δεν αποτελεί συμβουλή ειδικού επαγγελματία ή νομική συμβουλή.

Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι τα έγγραφα ή λοιπά στοιχεία που διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο αναπαράγουν με ακρίβεια κείμενα που έχουν εκδοθεί επίσημα. Αυθεντικά θεωρούνται μόνο τα νομικά κείμενα της ΕΚΤ που δημοσιεύονται στην έντυπη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα λοιπά μέσα τεκμηρίωσης ή/και στοιχεία της ΕΚΤ που δημοσιεύονται σε έντυπη μορφή.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, η ΕΚΤ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία του δικτυακού τόπου δεν θα διακοπεί ή επηρεαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τέτοια προβλήματα. Η ΕΚΤ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή άλλων δικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν.

Σκοπός της παρούσας παραίτησης από ευθύνη δεν είναι ο περιορισμός της ευθύνης της ΕΚΤ κατά παράβαση των όρων που τυχόν προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία ούτε ο αποκλεισμός της ευθύνης της σε θέματα ως προς τα οποία η εν λόγω νομοθεσία δεν επιτρέπει αποκλεισμό ευθύνης.
Με την πρόσβασή σας σε οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος δικτυακού τόπου θεωρείται ότι αποδέχεστε τα παραπάνω.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Πνευματική ιδιοκτησία για το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου στο σύνολό του: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Φρανκφούρτη, Γερμανία.
Με την επιφύλαξη της παρακάτω εξαίρεσης, οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τις πληροφορίες που λαμβάνουν απευθείας από αυτόν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η αναπαραγωγή ή διάθεση των πληροφοριών πρέπει να πραγματοποιείται πιστά και να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης η ΕΚΤ.
2. Εφόσον οι πληροφορίες περιέχονται σε έντυπα προς πώληση (ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου μέσου), το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει στην έκδοση ή δημοσίευσή τους οφείλει να ενημερώνει τους αγοραστές, πριν αυτοί καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό συνδρομής ή αντίτιμο και κάθε φορά που αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες προερχόμενες από τον παρόντα δικτυακό τόπο, ότι είναι δυνατή η δωρεάν πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες μέσω του παρόντα δικτυακού τόπου.
3. Τυχόν τροποποίηση πληροφοριών από τον χρήστη πρέπει να αναφέρεται ρητά.
4. Όταν πραγματοποιείται σύνδεση με τον παρόντα δικτυακό τόπο δια μέσου δικτυακών τόπων επιχειρήσεων ή για διαφημιστικούς σκοπούς, ο δικτυακός τόπος θα πρέπει να είναι το μοναδικό στοιχείο που εμφανίζεται στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης (δηλαδή δεν πρέπει να εμφανίζεται εντός του παραθύρου άλλου δικτυακού τόπου).

Κατ’ εξαίρεση προς τα παραπάνω και μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής γραπτής εξουσιοδότησης από την ΕΚΤ ή τον συγγραφέα, επιτρέπεται η υπό διαφορετική μορφή έκδοσης −και δη έντυπης ή ηλεκτρονικής− αναπαραγωγή, δημοσίευση ή ανατύπωση του συνόλου ή μέρους κειμένων που φέρουν το όνομα του συγγραφέα.

Πληροφορίες που καταγράφονται από διακομιστές τρίτων
Google Analytics – Ο παρών δικτυακός τόπος, προκειμένου να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του, χρησιμοποιεί την εξωτερική υπηρεσία Google Analytics. Οι πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησης αποστέλλονται επίσης στους διακομιστές της Google και χρησιμοποιούνται για την παροχή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεων του προγράμματος περιήγησης, τους τρόπους χρήσης και τις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται στον παρόντα δικτυακό τόπο.
Η Google έχει τη δική της πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Google προβαίνει σε αυτοπιστοποίηση και δηλώνει ότι συμμορφώνεται με το πλαίσιο «Ασφαλούς Λιμένα» (Safe Harbor) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, το οποίο ανέπτυξε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό επίπεδο «επάρκειας» σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής.


close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Log in

Forgotten your password?

*Required data


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

A confirmation of the availability of the publications requested will be sent to the name and address indicated in your account. If you would like to send the publications to another address, please indicate this below.

* Required data
** The publications are available free of charge from the ECB as long as stocks last.


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

* Required data


TERMS AND CONDITIONS


LETTER OF INTENT

We wish to use the electronic media and/or print media produced by the European Central Bank (ECB) to inform others. We declare that:
1. Any information or materials received from the ECB will be used for information purposes only.
2. We will not use the “€ OUR MONEY” logo for purposes that could be detrimental to the euro, or for commercial or advertising purposes, and we will adhere to the style guidelines provided in the Partnership Programme.
3. Any electronic materials, pictures, files or documents provided by the ECB will remain its sole property. The ECB will reserve its or third-party copyrights. We will not pass any information or materials received from the ECB to any third party, except for production purposes.
4. Should we use the original master files of materials prepared by the ECB, we will preserve the integrity of the text.
5. We pledge to follow the reproduction rules for euro banknotes and coins as published in the Official Journal of the European Union and available on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/reproduction/html/index.en.html.
6. If we use electronic media online, we will include a link to www.new-euro-banknotes.eu and we will inform the ECB of the material used and where it has been used. We will forward the links.
7. We understand that stocks of ECB materials for distribution are limited. We will inform the ECB of the number of copies distributed, the means of distribution as well as the target groups.
On behalf of the company/institution mentioned above, we declare that we will refrain from using any materials either in printed or electronic form provided by the ECB until our membership of the Partnership Programme has been confirmed.
We will be liable for any damages incurred by the ECB should we not act in accordance with this Letter of Intent. We also understand that the ECB reserves the right to terminate our membership at any time.


DISCLAIMER

This privacy notice is made on behalf of the European Central Bank (ECB) and applies to Havas 360, its sub-contractors and all central banks referred to as data processors below.
When you fill in the form on the website http://www.new-euro-banknotes.eu/, we collect personal information directly from you in order to provide you with information on euro banknotes. Your data will be used only for that purpose. You cannot receive information if you do not complete the form.
We keep information on your activity with us and delete it after three years of inactivity. We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.
We use this personal information to deal with your request(s), manage your account and offer you other ECB publications.
We disclose this information to our sub-contractor CetSI and on a need-to-know basis to the relevant data processors.

A. Your choices

1) You have the right to see the information that we have about you and to get mistakes corrected by contacting Havas 360;
2) You have the right to delete your account with Havas 360.

B. Important

Your information is protected by European Union law. National data protection laws apply in relation to the technical and organisational security measures to be applied by the data processors mentioned below, unless the data processor is the ECB. Contact details for the European Data Protection Supervisor can be found at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/supervisor/index_en.htm.

C. How to reach us

C.1 Contact data of data controller

Sabine Eismann
European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany
Phone: +49 69 1344 5312
Fax.: +49 69 1344 5775
E-mail: partnershipprogramme@ecb.europa.eu
www.ecb.europa.eu

C.2 Contact data of data processors

C.2.1 General data processors

Laurent Lé
Havas 360
29/30 quai de Dion Bouton
Puteaux Cedex 92817
France
Phone: +33 1 58 47 92 43
Fax: +33 1 58 47 86 00
www.havas360.fr

Jerome Ospitaletche
CetSI
93/105 rue Veuve Lacroix
92000 NANTERRE
Phone: +33 1 41 19 40 50

C.2.2 Data processor for Member States and third countries

See data controller.

D. Final provisions

Data controllers may change this privacy notice from time to time by updating this page. You should check this page occasionally to ensure that you are satisfied with any changes. This privacy notice is effective from 22 November 2013.

you have to accept conditions


close
close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Create an account